Algemene voorwaarden

Om te voldoen aan artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij de gebruiker over onze gegevens:

Bedrijfsnaam: SENIA FOOD AND BEVERAGE SLU
Commerciële naam: GRUP SENIA
Maatschappelijke zetel: AVDA, ANDORRA Nº13 – 17251 – CALONGE – GIRONA
CIF/NIF: B55254569
Telefoon: 972651564
e-mail: info@senia.es
Registratiegegevens: T.3071, F.212, S.8, H.59445

Voorwerp
De aanbieder, verantwoordelijk voor de website, stelt dit document beschikbaar aan gebruikers waarmee hij wil voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), en informeert alle gebruikers van de website met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van de website.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de hierin vermelde bepalingen, evenals alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website verschijnt te wijzigen, zonder enige verplichting om gebruikers op de hoogte te stellen of te informeren over deze aanpassingen, dit wordt als voldoende worden beschouwd met de publicatie op de website van de aanbieder.

Verantwoordelijkheid
De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd door een derde partij buiten de website. De website van de aanbieder kan cookies gebruiken (kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site.

De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in elk geval tijdelijk met als enig doel om hun latere verzending efficiënter te maken en verdwijnen aan het einde van de gebruikerssessie. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen. Vanaf de website van de klant is het mogelijk om doorverwezen te worden naar inhoud op websites van derden. Aangezien de aanbieder niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun websites wordt geplaatst, aanvaardt hij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid met betrekking tot die inhoud.

In ieder geval verklaart de aanbieder dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, goede zeden of openbare orde, overgaat tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar genoemde website, en de bevoegde autoriteiten op de hoogte zal stellen van de inhoud in vraag. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, is opgeslagen in forums, chats, bloggeneratoren, commentaren, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden onafhankelijk inhoud op de website kunnen publiceren. aanbieder

Niettegenstaande, en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSI-CE stelt de aanbieder zich beschikbaar voor alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen en werkt actief mee aan het intrekken of blokkeren van alle inhoud die van invloed kan zijn op of in strijd is met de wetgeving nationale of internationale rechten van derden partijen of moraal en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die vatbaar zou kunnen zijn voor deze classificatie, neem dan onmiddellijk contact op met de beheerder van de website. Deze website is beoordeeld en getest om goed te werken.

In principe kan een correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten zijn, of dat er overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden optreden die de toegang tot de website onmogelijk maken. Intellectuele en industriële eigendom De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of, waar van toepassing, in licentie gegeven of uitdrukkelijk toestemming van de auteurs.

Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en is geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers. Ongeacht het doel waarvoor ze bestemd zijn, vereist de volledige of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de verspreiding en de commercialisering in elk geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder. Elk gebruik dat niet eerder door de aanbieder is geautoriseerd, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur. De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen buiten de aanbieder die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectieve eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die met betrekking tot hen kunnen ontstaan.

In ieder geval heeft de aanbieder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

De aanbieder STAAT derde partijen NIET uitdrukkelijk toe om rechtstreeks door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website en moet in ieder geval doorverwijzen naar de hoofdwebsite van de aanbieder. De aanbieder erkent ten gunste van hun eigenaars de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan ​​van enige rechten of verantwoordelijkheid van de aanbieder over hen, noch impliceert het goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door van hetzelfde. Om enige vorm van observatie te maken met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals de inhoud van de website, kunt u dit doen via de volgende e-mail. Juistheid van de informatie. Alle door de Gebruiker verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw zijn.

Voor deze doeleinden garandeert de Gebruiker de authenticiteit van de gegevens die worden meegedeeld via de formulieren voor het inschrijven op de Diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie die aan SENIA FOOD AND BEVERAGE SLU wordt verstrekt, permanent up-to-date te houden, zodat deze te allen tijde beantwoordt aan hun werkelijke situatie. In elk geval is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor de valse of onnauwkeurige verklaringen en de schade die aan de aanbieder of derden wordt toegebracht.

minderjarigen
Om gebruik te kunnen maken van de diensten, moeten minderjarigen altijd vooraf de toestemming verkrijgen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die worden uitgevoerd door de minderjarigen die onder hun hoede zijn. De verantwoordelijkheid bij het bepalen van de specifieke inhoud waartoe minderjarigen toegang hebben, komt overeen met die, en daarom zullen er mechanismen op hun computers moeten worden ingesteld als ze toegang krijgen tot ongepaste inhoud via internet, met name computerprogramma's, filters en blokkeringen, die ze beperken de beschikbare inhoud en hoewel ze niet onfeilbaar zijn, zijn ze vooral handig voor het controleren en beperken van het materiaal waartoe minderjarigen toegang hebben.

Verplichting om correct gebruik te maken van het web. De gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze juridische kennisgeving, evenals met de goede zeden en goede gewoonten. Voor dit doel zal de Gebruiker de pagina niet gebruiken voor illegale of verboden doeleinden, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van computerapparatuur kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of verhinderen. documenten, bestanden en allerlei soorten inhoud die zijn opgeslagen op computerapparatuur van de provider.

In het bijzonder, en ter indicatie maar niet uitputtend, verbindt de Gebruiker zich ertoe om geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- of beeldbestanden, foto's, opnamen, software en, in algemeen, elk soort materiaal dat:

(a) in strijd is met, veracht of in strijd is met de grondrechten en openbare vrijheden die grondwettelijk, in internationale verdragen en andere geldende voorschriften worden erkend;
(b) aanzet tot, aanzet tot of aanzet tot criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige of, in het algemeen, acties die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en de openbare orde;
(c) discriminerende acties, attitudes of gedachten op basis van geslacht, ras, religie, overtuigingen, leeftijd of toestand opwekken, aanzetten of bevorderen;
(d) in strijd is met het recht op eer, op persoonlijke of familiale privacy of op het eigen imago van de persoon;
(e) op enigerlei wijze de geloofwaardigheid van de aanbieder of derden schaadt; Y
(f) illegale, misleidende of oneerlijke reclame vormt.

"Voor elk geschil dat kan ontstaan ​​als gevolg van de interpretatie van dit Contract, komen de partijen overeen dat, met betrekking tot gerechtelijke indiening, de bepalingen van artikel 90 van Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, door de herziene tekst van de algemene wet ter bescherming van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten of, bij gebrek daaraan, elke andere wetgeving die van toepassing is op nationaal, regionaal of supranationaal niveau, wordt goedgekeurd.”