Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens

  1. CONTACTGEGEVENS

Handelsnaam: SENIA FOOD AND BEVERAGE SLU GRUP SENIA (Het  “Bedrijf” of de “Responsable”).
FIN: B55254569
Woonplaats: Av. Andorra 13 – 17251 Calonge
Telefoonnummer: 972651564
U kan ons via E-mail benaderen voor verdere informatie over onze privacy policy: info@senia.es

1.1. Toestemming 
Ons privacybeleid is ontworpen in overeenstemming met algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad, van 27 april 2016,  wat de verwerking van persoonsgegevens betrefd en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene verordening gegevensbescherming), door de bepalingen van het Spaanse wettelijke kader betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
Door ons uw informatie te verschaffen,verklaart u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en kent, dat u uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens volgens de hierin vermelde doeleinden en voorwaarden.
Het bedrijf kan dit privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan wetgevende, jurisprudentiële of interpretatieve ontwikkelingen van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming. Deze privacyvoorwaarden kunnen worden aangevuld met de juridische kennisgeving, het cookiebeleid en de algemene voorwaarden die, indien van toepassing, worden bewaard voor bepaalde diensten, als deze toegang een specialiteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens omvat.

1.2. Gegevensbescherming gemachtigde
Het bedrijf heeft een Gegevensbescherming gemachtigde
Waarom behandelen wij uw gegevens
De behandeling die wij van uw persoonlijke gegevens uitvoeren, heeft de volgende doeleinden:
– Het verstrekken van  informatie met betrekking tot de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden en gedetailleerd op deze website
– De contractering voeren van onze diensten door het bijbehorende budget / order te accepteren en / of een commercieel contract te ondertekenen.
–   E-mail en / of post sturen met  nieuws over onze entiteit, evenals updates van onze catalogus met producten en diensten.

2.1. Bewaartermijn van uw gegevens
We bewaren uw persoonlijke gegevens vanaf het moment dat u ons uw toestemming geeft tot u deze intrekt of totdat u verzoekt om de behandeling te limiteren. In dergelijke gevallen bewaren we uw gegevens op een geblokkeerde manier voor de wettelijk verplichte deadlines.

LEGITIMATIE EN  VERZAMELDE GEGEVENS

  1. De legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming verleend door middel van een positieve  handeling (vul het bijbehorende formulier in en markeer het acceptatie vak van dit beleid aan) op het moment dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.
  2. 3.1.Toestemming om uw gegevens te verwerken

Vink bij het invullen van de formulieren het vakje “Ik accepteer het privacybeleid” aan en klik om de gegevens te verzenden, of bij het verzenden van e-mails naar het bedrijf via de accounts die voor dit doel zijn ingeschakeld, verklaart de gebruiker dit te hebben gelezen en uitdrukkelijk aanvaard Privacybeleid en verleent uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de aangegeven doeleinden.
3.2. Gegevens categorieën
De verzamelde, zijn identificatie gegevens, zoals: Naam en Achternaam, Telefoon, Postadres, Bedrijf, E-mail, evenals het IP-adres van waaruit u het formulier voor gegevensverzameling opent.
Cookies: Zie cookies hier.

  1. BEVEILIGINGS MAATREGELEN

In ons streven om de veiligheid en geheimhouding van uw persoonlijke gegevens te garanderen, informeren wij u dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te garanderen en wijziging, verlies, behandeling of ongeautoriseerde toegang, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld, volgens artikel 32 van de AVG EU 679/2016.

  1. GEGEVENSOVERDRACHT
  2. Er worden geen gegevensoverdrachten of internationale overdrachten van uw gegevens verwacht, behalve voor die welke zijn toegestaan door de belasting-, handels- en telecommunicatiewetgeving, noch in die gevallen waarin een gerechtelijke autoriteit dit vereist
  3. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER
  4. Elke belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen over de vraag of wij persoonlijke gegevens die hen aangaan, behandelen of niet. Geïnteresseerde personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, en om rectificatie van onnauwkeurige gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de verzamelde doeleinden. In bepaalde omstandigheden kunnen de geïnteresseerde de limitatie van de verwerking van hun gegevens aanvragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. De gemachtigde stopt met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

In overeenstemming met de huidige wetgeving, hebt u de volgende rechten: recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen, recht om rectificatie of verwijdering te vragen, recht om de limitatie van de verwerking te vragen, recht om bezwaar te maken, recht op overdraagbaarheid van gegevens en evenzo om de verleende toestemming in te trekken.

6.1.  Hoe kan ik mijn rechten uit te oefenen?
Om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met de verantwoordelijke persoon en het overeenkomstige formulier aanvragen voor de uitoefening van het gekozen recht. U kunt desgewenst naar de bevoegde controleautoriteit gaan om aanvullende informatie over uw rechten te verkrijgen. De contactgegevens voor de uitoefening van uw rechten zijn  telefoonnummer 937671706 en e-mail: info@senia.es. Vergeet niet om een kopie van een document mee te sturen waarmee we u kunnen identificeren.

  1. TOESTEMMING VOOR HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Evenzo en in overeenstemming met de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, het invullen van het formulier voor gegevensverzameling en het invullen van het bijbehorende vakje “Ik heb gelezen en accepteer de algemene verkoopvoorwaarden en juridische kennisgeving ”, verleent de uitdrukkelijke toestemming om naar uw e-mailadres, telefoon, fax of andere elektronische middelen te verzenden bij het verzenden van informatie over het bedrijf.

Clausule for e-mails

De informatie in E-mails en indien van toepassing in de bijgevoegde documenten, is vertrouwelijke informatie voor exclusief gebruik van de persoon en/of persoon aan wie deze is gericht. Toegang tot deze massage-ID is niet toegestaan aan een andere persoon dan is aangegeven. Als u niet een van de ontvangers  bent, is elke duplicatie, evenals elk gebruik van de informatie die deze bevat, of enige andere actie of nalatigheid die daarmee samenhangt, verboden kan in dit geval onwettig zijn, breng de afzender op de hoogte van de verwijdering van deze E-mail en de bijbehorende bijlagen, indien van toepassing.

Evenzo en naleving van de huidige Spaanse wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de Europese RGPD 679/2016- verordening informeren wij u dat uw gegevens worden verwerkt door SENIA FOOD AND BEVERAGE SLU met CIF B55254569, CALA GOGO SL ( CALA GOGO) met BTW-nummer B17005794, PAPALUS SL ( CAMPING TUCAN) met BTW-nummer  B58805078, CAMPING EL RIU SL met CIF B6335509, voor onderhoud en beheer van commerciële en administratieve relaties. De wettelijke basis van de behandeling is de fiscale, commerciële en boekhoudkundige wetgeving. Er zijn geen cessies/ of internationale overdrachten van gegevens voorzien.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met GRUP SENIA, domicilie in AVDA ANDORRA N13, 17251 CALONGE ( GIRONA), of via E-mail naar info@senia.es, om uw rechten op een rectificatie van toegang, schrapping ( om te worden vergeten) uit te oefenen, beperking van de behandeling, portabiliteit van gegevens, oppositie, niet langer onderworpen aan geautomatiseerde  beslissingen als Onderwerp: ´´Rights Law Data Protection´´, en een fotokopie van uw identiteitskaart of paspoort bijvoegen