Política de protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Razón Social: SENIA FOOD AND BEVERAGE SLU GRUP SENIA (en adelante, la “Empresa” o el “Responsable”). CIF: B55254569 Domicilio: AVDA, ANDORRA Nº13 – 17251 – CALONGE – GIRONA Teléfono: 972651564 Email para comunicaciones en materia de Protección de datos: info@senia.es

1. NORMATIVA APLICABLE

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), i en allò que no contradigui l’esmentat Reglament, pel que disposa el marc legislatiu espanyol en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Al facilitar les seves dades, vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord a les finalitats i als termes aquí expressats.
L’Empresa podrà modificar aquesta Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les condicions generals que, el cas, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat de Protecció de Dades
L’empresa té Delegat de Protecció de Dades.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:
– Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest lloc web.
– Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació del corresponent pressupost / comanda i / o la signatura d’un contracte mercantil.
– Enviar per correu electrònic i / o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

2.1. Termini de Conservació de les seves dades
Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. LEGITIMACIÓ i DADES RECOLLIDES
La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat per mitjà d’un acte positiu i afirmatiu (d’omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar les seves dades personals.
3.1. Consentiment per a tractar les seves dades
En omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correu electrònic a l’Empresa a través dels comptes habilitades a l’efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.
3.2. Categories de dades
Les dades que recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on s’accedeix al formulari de recollida de dades.
Cookies: Veure cookies aquí.

4. MESURES DE SEGURETAT
Dins del nostre compromís per a garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. CESSIÓ DE DADES
No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

6. DRETS DE L’USUARI
Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.
6.1. Com exercitar els meus drets?
Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret elegit. Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon 972651564 i el correu electrònic: info@senia.es  Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

7. CONSENTIMENT PER A ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES
Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “He llegit i accepto les condicions generals de venda“, aquest atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic a enviament d’informació sobre l’empresa

CLÀUSULA PER A CORREUS ELECTRÒNICS

La informació continguda als correus electrònics, i si escau als documents adjunts, és informació privilegiada per a ús exclusiu de la persona i / o persones a les que va dirigit. No està permès l’accés a aquest missatge a qualsevol altra persona diferent a les indicades. Si no és un dels destinataris, qualsevol duplicació, reproducció, distribució, així com qualsevol ús de la informació continguda en ell o qualsevol altra acció o omissió presa en relació amb el mateix, està prohibida i pot ser il•legal. En aquest cas, si us plau, notifiqui-ho al remitent i procedeixi a l’eliminació d’aquest correu electrònic així com dels seus adjunts si n’hi ha.

Així mateix, i en compliment de la legislació espanyola vigent, en matèria de protecció de dades de caràcter personal i del reglament europeu RGPD 679/2016 l’informem que les seves dades estan sent objecte de tractament per part de SENIA FOOD AND BEVERAGE SLU amb CIF B55254569, CALA GOGO SL (CAMPING CALA GOGO) amb CIF B17005794, Papalus SL (CAMPING TUCAN) amb CIF B59817619, CAMPING CANYELLES SL amb CIF B17403288, SEUKRAM SL (CÀMPING CABALLO DE MAR) amb CIF B59191866, CAMPING GLÒRIA SL amb CIF B58805078, CAMPING EL RIU SL amb CIF B63355093, amb la finalitat del manteniment i gestió de relacions comercials i administratives. La base jurídica del tractament és el compliment de la legislació fiscal, mercantil i comptable. No es preveuen cessions i / o transferències internacionals de dades. Per exercitar els seus drets pot dirigir-se a GRUP SÈNIA, domiciliada a AVDA. ANDORRA Nº13, 17251 CALONGE (GIRONA), o bé per email a info@senia.es, per tal d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, ia no ser objecte de decisions automatitzades, indicant com Assumpte: “Drets Llei Protecció de Dades”, i adjuntant fotocòpia del seu DNIEn compliment de la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i del reglament europeu RGPD 679/2016 l’informem que les seves dades estan sent objecte de tractament per part de SEUKRAM SL (Càmping Cavall de Mar), Papalus SL (Càmping Tucan), CAMPING RIU SL (Càmping Riu), CAMPING GLÒRIA SL (Càmping Rupit), CALA GOGO SL (Càmping Cala Gogo), CAMPING CANYELLES SL (Càmping Cala Canyelles) i SENIA FOOD AND BEVERAGE SL, amb la finalitat del manteniment i gestió de relacions comercials i administratives.

La base jurídica del tractament és el compliment de la legislació fiscal, mercantil i comptable. No es preveuen cessions i / o transferències internacionals de dades sense el consentiment previ. Per exercitar els seus drets pot dirigir-se a GRUP SÈNIA, domiciliada a AVDA, ANDORRA Nº13, 17251, CALONGE (GIRONA), o bé per email a info@senia.es, per tal d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, ia no ser objecte de decisions automatitzades, indicant com Assumpte: “Drets Llei Protecció de dades”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI tal com indica la llei.